Výroba tepla a elektřiny

 

Původním zaměřením Energetického centra s.r.o. (EC) byla výroba energií pro provozy textilní výroby a.s. Jitka. Spolu s ukončením textilní výroby v roce 2007 byla ukončena i dodávka energií do a.s. Jitka.

V současné době EC zásobuje tepelnou energií subjekty v bývalém areálu a.s. Jitka, přilehlou zástavbu na sídlištích Jitka a Bobelovka, a prostřednictvím distribuční společnosti Teplospol a.s. i dvě největší jindřichohradecká sídliště.

V rámci projektu BIOWATT byly v roce 2008 mazuto-plynové kotle K1 a K2 nahrazeny biomasovým parním kotlem K5. Pro krytí špičkových výkonů byla v roce 2011 uvedena do provozu akumulační horkovodní nádrž o objemu 1 000 m3. Jako záložní zdroje sloužily mazuto-plynové kotle K3 a K4, které byly v souvislosti s realizací projektu Ekologizace zdrojů na fosilní paliva v roce 2017 demontovány a nahrazeny biomasovým horkovodním kotlem K6.

Palivem pro kotle K5 a K6 je čistá biomasa v podobě slisovaných balíků slámy a sena.

Roční objem tepla dodaného koncovému zákazníkovi se pohybuje na úrovni 120 000 GJ.

Výroba elektrické energie je zajištěna provozem kondenzační odběrové turbíny v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Elektrickou energií zásobujeme subjekty v bývalém areálu a.s. Jitka, dominantní objem elektrické energie je pak vyveden do distribuční sítě na úrovni 22 kV.

Roční objem dodané elektrické energie se pohybuje na úrovni 40 000 MWh.

BIOWATT
  • Původní energetika textilního podniku JITKA vytápěná výhradně mazutem a plynem
  • Na místě mazutových kotlů K1 a K2 postaven nový biomasový kotel K5
  • Ve strojovně instalována nová odběrová turbína TG3
  • Pro palivo rostlinného původu postavena uzavřená hala na cca třídenní zásobu paliva
Parní kotel K5  
Výkon 19,25 MW
Tlak 4 MPa
Teplota 400⁰ C
Účinnost 90 %
Palivo biomasa
Horkovodní kotel K6  
Výkon 10 MW
Tlak 1,2 MPa
Teplota 130⁰ C
Účinnost 89 %
Palivo biomasa
Kondenzační odběrová turbína TG3  
Výkon 5,6 MW
Tlak vstupní páry 3,8 MPa
Regulovaný odběr 18 t/h

SCHÉMA VÝROBY TEPLA A ELEKTŘINY

BEZPEČNOST A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při výběru a hodnocení dodavatelů zohledňujeme jejich přístup k bezpečnosti a životnímu prostředí. Vytváříme podmínky k tomu, aby dodávky splnily požadavky bezpečnosti. Vyžadujeme, kontrolujeme a hodnotíme bezpečný výkon činností dodavatele.