Energetické centrum
Jindřichův Hradec

VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA Z BIOMASY

Energetické centrum
Jindřichův Hradec

VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA Z BIOMASY

Energetické centrum
Jindřichův Hradec

VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA Z BIOMASY

Energetické centrum
Jindřichův Hradec

VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA Z BIOMASY

Energetické centrum
Jindřichův Hradec

VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA Z BIOMASY

/

HISTORIE ENERGETICKÉHO CENTRA

Energetické centrum (EC) vzniklo v padesátých letech minulého století současně se založením textilního podniku Jitka, a.s., jako jeho energetický zdroj ke krytí potřeby tepla a elektřiny. Součástí a.s. Jitka bylo EC, tehdy v podobě hospodářského střediska energetika, až do roku 2002, kdy bylo energetické hospodářství z a.s. Jitka vyčleněno a založeno Energetické centrum s.r.o. Jednalo se o společný podnik a.s. Jitka a ENERGETIKY INVEST s.r.o.

V roce 2006 se stává majoritním vlastníkem EC společnost CZECH HEAT a.s., která v následujícím roce, v souladu s Energetickou koncepcí ČR z 10. března 2004, zahájila projekt „BIOWATT“. Podstatou projektu BIOWATT byla náhrada zastaralé technologie moderní technologií kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Dva parní kotle K1 a K2, spalující mazut a plyn, byly odstraněny a nahrazeny parním kotlem K5 na spalování biomasy v podobě slisovaných balíků slámy a sena. Spolu s novým kotlem K5 bylo instalováno kompletní palivové hospodářství včetně doprav paliva. Součástí projektu byla i demontáž nefunkční turbíny TG1 a její náhrada kondenzační odběrovou turbínou TG3. Nová biomasová technologie byla uvedena do provozu v roce 2008.

Počátkem roku 2009 byla uvedena do provozu horkovodní přípojka a zahájeny dodávky tepla do dvou největších jindřichohradeckých sídlišť prostřednictvím distributora a.s. Teplospol.

V roce 2009 došlo ke změně vlastnické struktury, kdy jediným akcionářem CZECH HEAT a.s., 100% vlastníka EC, se stala společnost ČEZ, a.s., a EC se tak stalo součástí Skupiny ČEZ. Změna vlastnické struktury byla završena fúzí sloučením EC a CZECH HEAT a.s. v roce 2010. Nástupnickou společností se stalo Energetické centrum s.r.o.

 

V roce 2019 byl dokončen projekt Ekologizace zdrojů na fosilní paliva, jehož podstatou byla náhrada parních mazuto-plynových kotlů K3 a K4 novým horkovodním kotlem K6 spalujícím čistou biomasu.

V rámci projektu transformace teplárenství se v roce 2022 stala 100% vlastníkem EC společnost ČEZ Teplárenská, a.s., a to prostřednictvím nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu.

CERTIFIKÁTY